Uchwała nr XIX/169/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2012w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r,. poz. 391, z późn. zm2) )

Uchwała nr XIX/169/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r,. poz. 391, z późn. zm2) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw ten sposób, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w terminie do 15 dnia danego miesiąca za ten miesiąc.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy.
2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 47, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz.146 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951
Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/169/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy ustali termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2012, 14:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1951