Zarządzenie nr 265/2013 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 4 października 2013w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zarządzenie nr 265/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 4 października 2013


w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1 849,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  zwiększeń na kwotę 1 849,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 31 784 489,20 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 28 132 051,20 zł
  a) dochody własne 17 514 281,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 4 894 511,20 zł, w tym na:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;       
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 652 438,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 352 438,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 181 320,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 2 000 000,00 zł   
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 300000,00 zł”     
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 34 277 942,20 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 702 486,20 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 20 711 547,49 zł;    
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 899 382,78 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 812 164,71 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące 1 062 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 914 467,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu 736 064,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 6 575 456,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 575 456,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 493 453,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 1 877 311,00 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł. 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok określono w załączniku Nr 1, 1a oraz 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załącznik nr 1 (90kB) pdf
Załącznik nr 1a (124kB) pdf
Załącznik nr 2 (89kB) pdf
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 265/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 4 października 2013r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2013r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 1 849,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.64.2013 z dnia 30 września 2013r. w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-wrzesień 2013r. celem opłacenia składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznych. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 października 2013, 10:18:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1566