Uchwała nr XI/100/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 listopada 2019w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pakość Na podstawie art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019r. poz. 1437 i 1495)

Uchwała nr XI/100/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pakość

Na podstawie art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019r. poz. 1437 i 1495)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pakość, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik (129kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw Dz. U. 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości, będące jedynym przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym działającym na terenie Gminy Pakość, pismem z dnia 26 kwietnia 2018r. przedłożyło Radzie Miejskiej w Pakości projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość. Na tej podstawie przygotowano projekt regulaminu, który został przyjęty uchwałą Nr XXXI/338/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r. i przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o czym zawiadomione zostało przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. Tym samym został wypełniony obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 ustawy stanowiący, iż rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Postanowieniem z dnia 4 października 2018r., znak: BD.RET.070.152.2018.WN Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaopiniował negatywnie projekt regulaminu.
Pismem z dnia 10 października 2018r., znak: KIO.7021.21.3.2018.RD, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zostało zobligowane do dokonania stosownych korekt w projekcie regulaminu zgodnie z treścią przedmiotowego postanowienia.
Poprawiony projekt regulaminu został złożony przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w dniu 18 października 2018r. Uchwałą Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019r. poprawiany projekt regulaminu został przyjęty i następnie pismem znak KIO.7021.2.2019.2019.RD z dnia 28 lutego 2019r. przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, o czym zawiadomione zostało przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne.
Postanowieniem z dnia 25 marca 2019r. znak: BD.RET.070.152.2018.WN Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaopiniował pozytywnie przesłany projekt regulaminu.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy zasadnym jest przyjęcie przez Radę Miejską w Pakości regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminy Pakość.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wynika z art. 19 ust. 4 ustawy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Projekt regulaminu zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez organ regulacyjny - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z dnia 25 marca 2019r., znak: BD.RET.070.152.2018.WN.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwalenie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest podyktowane zmianą obowiązujących przepisów oraz stwierdzeniem nieważności przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchwały Nr XIV/112/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008r., Nr 86, poz. 1410).
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2019, 10:24:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328