Zarządzenie nr 69/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 5 listopada 2007w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Zarządzenie nr 69/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 listopada 2007


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010–Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 57 214 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801–Oświata i wychowanie na kwotę 19 000 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 7 259 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • dokonania przeniesień w planie wydatków na kwotę 32 301 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 653 924 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie  10 582 274 zł
 • subwencja w kwocie            4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie                4 004 296 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 498 920 zł

 • wydatki bieżące w kwocie     18 081 346 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie  3 417 574 zł

c)      § 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (48kB) pdf

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 69/07
Burmistrza Pakości
z dnia 5 listopada 2007r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2007r. wynika z konieczności przyjęcia:

 • środków dotacji celowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 57 214 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Nr DBD-3011-54/07 z dnia 26 października 2007r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
 • środków dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 19 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza), w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7 259 zł; z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-53/07 z dnia 26 października 2007r.,
 • dokonania zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe, w związku planowanym remontem bram garażowych Ochotniczej straży Pożarnej oraz efektywniejszym wykorzystaniem środków.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:53:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2527