Zarządzenie nr 271/2013BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 25 października 2013zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zarządzenie nr 271/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 października 2013


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 109 759,23 zł,
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1 794,00 zł,
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 10 946,00 zł,
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 49 443,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 171 942,23 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 29 193 823,43 zł, w tym:  
 1. dochody bieżące w kwocie 27 664 796,43 zł
  a) dochody własne 16 802 605,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 5 138 932,43 zł, w tym na:   
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;      
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 529 027,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 329 027,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 207 875,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 31 360 721,43 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 194 796,43 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych  20 440 473,72 zł;   
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 782 190,62 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 658 283,10 zł;    
  b) dotacje na zadania bieżące  1 041 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   5 045 851,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu  389 064,00 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości  4 165 925,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 165 925,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 166 898,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 577 311,00 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;    
 • zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 973 445,00 zł; 
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł; 
4) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

   
Załącznik nr 1 (111kB) pdf
Załącznik nr 1a (123kB) pdf
Załącznik nr 2 (112kB) pdf
Załącznik nr 3 (95kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938. 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 25 października 2013r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2013r. wynika z konieczności zwiększenia w planie dochodów i wydatków:
 • zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2013/19 z dnia 17 października 2013r. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 109 759,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dz.010)  – rezerwa celowa cz.83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2013r., 
 • zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013r. w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1 794,00 zł oraz w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 2 585,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013r., 
 • zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2013 z dnia 22 października 2013r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 2 061,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182, z późn.zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013r., 
 • zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 16 października 2013r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. pozs. 182, z póżn.zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013r., 
 • zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2013/19 z dnia 17 października 2013r. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 49 443,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2013r. oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2013r. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn.zm.). Zgodnie z jego  treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 listopada 2013, 08:21:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1622