Zarządzenie nr 266/09 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 7 grudnia 2009w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

Zarządzenie nr 266/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pakości w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 190/06 Burmistrza Pakości z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości oraz zarządzenie nr 13/07 Burmistrza Pakości z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pakości.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pakości (333kB) pdf    
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.    
 
 
 
 
Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 266/09
Burmistrza Pakości
z dnia 7 grudnia 2009 r.
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości  
 
Konieczność nadania nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości wynika ze zmiany zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu oraz realizacji nowych zadań.
Podstawę prawną wydania niniejszego zarządzenia stanowi art. art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 stycznia 2010, 07:48:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2623