Zarządzenie nr 117/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2019zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Zarządzenie nr 117/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r., uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r., uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. oraz uchwałą Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonanie zmian w planie wydatków, poprzez przeniesienie na kwotę 78 248,65 zł,
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 45 597 190,95 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 783 676,57 zł, w tym:
a) dochody własne 20 209 403,56 zł,
b) subwencje 7 326 532,00 zł,
c) dotacje celowe 15 247 741,01 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 116 335,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 813 514,38 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 518,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 2 142 996,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 45 927 478,53 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 42 293 289,83 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 249 144,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 022 920,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 226 224,42 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 665 376,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 919 345,58 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 146 714,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 634 188,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 499 188,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł,”;

4) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (161kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Podjęcie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2019 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie na kwotę 17 312,15 zł w związku z koniecznością wykonania usług transportowych,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 41 044,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 14 892,50 zł w związku z rozliczeniem projektu „Nie Garb się – nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizację zajęć rekreacyjno – ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej”, zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, zabezpieczenie środków na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy Pakość uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy,
- w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu niezbędnych artykułów na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora +.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2020, 14:33:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298