Obwieszczenie Burmistrza Pakości24.02.2021

Obwieszczenie Burmistrza Pakości

24.02.2021

Pakość, 24 lutego 2021 r.
KIO.6722.1.2021
 
OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie m. Pakość, obrębie m. Rybitwy i w obrębie m. Radłowo, Gmina Pakość
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pakości uchwały nr XV/125/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie m. Pakość, obrębie m. Rybitwy i w obrębie m. Radłowo, Gmina Pakość.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4,
88-170 Pakość, w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Załącznik_klauzula_RODO (376kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (24 lutego 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (24 lutego 2021, 13:09:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245