Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego KIO.6733.23.12.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Pakość, 09 marca 2023 r.
 KIO.6733.5.5.2023

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 09 marca 2023 r. na wniosek Enea Operator Sp. z o.o.,  reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, wydana została decyzja zmieniająca ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: KIO.6733.23.12.2022, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN 15kV, odcinków linii kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn/ szaf kablowo-pomiarowych nn, w związku z realizacją zadania inwestorskiego o nazwie: „Przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. działek nr 284/28, 284/30, 284/31, 284/32, 284/33 przy ul. Żeglarskiej w miejscowości Łącko, gm. Pakość” na terenie części działek nr 284/4, 17284/1, 284/29, 284/31 obręb Łącko, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pakość, 20 lutego 2023 r.
KIO.6733.5.3.2023         
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

                                                             zawiadamiam,

że Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowana przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dnia 17 lutego 2023 r., złożyła wniosek o dokonanie zmiany w wydanej przez Burmistrza Pakości decyzji nr KIO.6733.23.12.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN 15kV, odcinków linii kablowych nn 0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn/ szaf kablowo-pomiarowych nn, w związku z realizacją zadania inwestorskiego o nazwie: „Przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. działek nr 284/28, 284/30, 284/31, 284/32, 284/33 przy ul. Żeglarskiej w miejscowości Łącko, gm. Pakość” na terenie części działek nr 284/4, 17284/1, 284/29, 284/31 obręb Łącko, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (20 lutego 2023)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (20 lutego 2023, 12:29:01)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (9 marca 2023, 11:01:25)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21