Zarządzenie nr 304/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 grudnia 2021w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości

Zarządzenie nr 304/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 grudnia 2021


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy( Dz. U. z 2020r. poz.1319 oraz z 2021r. poz.1834 i 2054) w związku z Obwieszczeniem Zarządzeniem nr 235/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości , zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:  
a) urzędowych obwieszczeń:
  • tablica informacyjna przy ul. Barcińskiej w Pakości usytuowana w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego w Pakości,
  • tablica informacyjna przy ul. Mogileńskiej w Pakości usytuowana w pobliżu Klubu „Jubilat” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • tablica informacyjna  przy ul. Św. Jana 14 usytuowana w pobliżu Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz  Dziennego Domu Pobytu Seniora w Pakości,
  • tablice informacyjne na terenie sołectw gminy Pakość.
b)     plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
  • słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości,
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości.
§ 2. Każdemu komitetowi wyborczemu wyznacza się do dyspozycji na umieszczenie swoich materiałów wyborczych na słupach informacyjnych, o których mowa w § 1 pkt b,  powierzchnię wynikającą z ilorazu:
  • 10,19 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  • 8,22 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości,
  • 8,17 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości.
§ 3. Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze lub urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie  30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.  
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość, a także poprzez rozplakatowanie na obszarze gminy Pakość.

Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

 

UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewnia na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podaje wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 grudnia 2021, 07:28:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91