Zarządzenie nr 396/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 2 listopada 2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na realizację usług pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pakość"

Zarządzenie nr 396/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 2 listopada 2022


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na realizację usług pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pakość"


Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 3 , art. 54 oraz art. 55 ust. 1- 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§  1
Powołać „komisję przetargową” do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia, w następującym składzie:
  1. Joanna Zemełka - przewodnicząca
  2. Hanna Ryterska - zastępca
  3. Honorata Kawka - członek
  4. Magdalena Gromek - sekretarz
§  2
„Komisja przetargowa”:
1. Przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie ww. usług,
2. Przeprowadzi z negocjacje z Wykonawcą.
3. Przedstawi Kierownikowi Zamawiającemu propozycję zawarcia z Wykonawcą umowy, zgodnej z warunkami ustalonymi w negocjacjach, lub wystąpi z wnioskiem o unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia.
 
§ 3
„Komisja przetargowa” będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
§ 4
1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, który podpisują wszyscy jej członkowie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
       
 
Burmistrz Pakości 
 
Zygmunt Groń
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Gromek (14 listopada 2022, 13:19:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39