Zarządzenie nr 18/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 15 marca 2007w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2006 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2006r.

Zarządzenie nr 18/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 marca 2007


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2006 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2006r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawiam, co następuje:
 
§ 1.  Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pakość za 2006 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody budżetowe
plan 16 748 281,00 zł
wykonanie 16 690 829,73 zł

w tym wykonanie:
a) dochody własne 8 968 564,30 zł
b) subwencja ogólna 3 960 518,00 zł
c) dotacje celowe 3 761 747,43 zł

2. Wydatki budżetowe
plan 19 249 531,00 zł
wykonanie 18 469 080,84 zł

w tym wykonanie:
a) wydatki bieżące, w tym: 16 022 811,22 zł
wynagrodzenia i pochodne 7 063 177,89 zł
obsługa długu 31 850,37 zł
dotacje udzielone z budżetu 644 086,47 zł

b) wydatki majątkowe 2 446 269,62 zł
 
Deficyt
plan 2 501 250,00 zł
wykonanie 1 778 251,11 zł

3. Realizacja przychodów i rozchodów
 
a) Przychody
plan 1 404 608,00 zł
wykonanie 1 404 607,99 zł

b) Rozchody
plan 234 868,00 zł
wykonanie 234 868,00 zł

4. Realizacja planów finansowych
 
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dochody
plan 3 182 652,00 zł
wykonanie 3 181 230,53 zł
 
wydatki
plan 3 182 652,00 zł
wykonanie 3 181 230,53 zł

b) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stan na początek roku 496 471,69 zł
przychody 662 112,52 zł
wydatki 673 537,84 zł
stan na koniec roku 485 046,37 zł

c) dochody własne jednostek budżetowych
 
Urząd Miejski w Pakości
stan na początek roku 18 948,00 zł
przychody 15 613,23 zł
wydatki 34 512,75 zł
stan na koniec roku 48,48 zł

Szkoła Podstawowa w Pakości
przychody 72 305,81 zł
wydatki 71 132,38 zł
stan na koniec roku 1 173,43 zł

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu
przychody -
wydatki -
stan na koniec roku -

Gimnazjum w Pakości
przychody 41 698,16 zł
wydatki 39 308,87 zł
stan na koniec roku 2 389,29 zł

Przedszkole Miejskie w Pakości
przychody 44 601,42 zł
wydatki 42 447,97 zł
stan na koniec roku 2 153,45 zł

§ 2.  Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2006 rok, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
Przychody
Plan 685 450,00 zł
Wykonanie 666 274,60 zł

Rozchody
Plan 685 450,00 zł
Wykonanie 646 054,73 zł

§ 3.  Przedstawić sprawozdania wymienione w § 1 oraz § 2 Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 4.  Przedstawić sprawozdanie wymienione w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 18/07
Burmistrza Pakości 
z dnia 15 marca 2007r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Pakość za 2006 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2006 r.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, a także sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:28:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2998