Uchwała nr XXXVIII/390/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 63/3, stanowiącej współwłasność osób fizycznychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1])

Uchwała nr XXXVIII/390/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 63/3, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 63/3 o pow. ca 0,3001 ha, ewidencyjnie RIIIa (grunty orne klasy IIIa), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00014824/7, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
 

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody odpłatne nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 63/3 o pow. ca 0,3001 ha, ewidencyjnie RIIIa (grunty orne klasy IIIa), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00014824/7, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad nabywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Nieruchomość gruntowa, położona w m. Łącko gm. Pakość, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 63/3 o pow. ca 0,3001 ha, stanowi współwłasność osób fizycznych. Z uwagi na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Sołectw Rybitwy i Łącko miejsca przeznaczonego na  rekreację i wypoczynek, zasadnym jest odpłatne nabycie przez Gminę Pakość ww. działki.
5. Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie przejęcie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Pakość, w celu stworzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców Sołectw Rybitwy i Łącko.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 grudnia 2022, 09:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27