Uchwała nr XVIII/157/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 października 2008zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy PakośćNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)

Uchwała nr XVIII/157/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 października 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym składa się w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, zwanego dalej Ośrodkiem”.

2) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa § 7 pkt 4 wypłacone zostanie w kasie Ośrodka w formie zaliczki w następujących terminach:
- za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie do 31 grudnia każdego roku;
- za okres od 1 stycznia do 30 czerwca w terminie do 30 czerwca każdego roku.

3) po § 9 dodaje się § 9a i § 9b w brzmieniu:
„§ 9a. 1. W przypadku otrzymania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca dokumentuje wykorzystane stypendium na cele o charakterze edukacyjnym oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków na każdorazowe żądanie.
2. W przypadku braku możliwości udokumentowania poniesionych wydatków w sposób określony w ust. 1, wnioskodawca może złożyć stosowne oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele o charakterze edukacyjnym w trybie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
§ 9b. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również w przypadku braku udokumentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium szkolnego na cele inne niż edukacyjne”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145 poz. 917

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2008, 13:32:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2755