Uchwała nr III/18/2010Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Radłowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.[1]) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.[2])

Uchwała nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Radłowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.[1]) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu czterech lokali mieszkalnych o powierzchni 65,128 m2; 63,89 m2; 54,171 m2 oraz 43,272 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali, udziałami w nieruchomości wspólnej, stanowiącymi grunt nw. działek oraz częścią budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Radłowo gm. Pakość, położonym na działkach stanowiących własność Gminy Pakość, oznaczonych ewidencyjnie:
  • nr 161/1, o pow. ca. 0,6100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą  KW nr 35311,
  • nr 168/6, o pow. ca. 0,4344 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą  KW nr 37674. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
 
Tadeusz Grupa
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323.

 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Radłowo, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.  
Nieruchomości lokalowe, położone są w budynku po byłej Szkole Podstawowej w  m. Radłowo gm. Pakość (I piętro), na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 161/1, o pow. ca. 0,6100 ha oraz 168/6, o pow. ca. 0,4344 ha, stanowiących własność Gminy Pakość.
Przedmiotem sprzedaży będę cztery lokale mieszkalne o następujących powierzchniach:       65,128 m2; 63,89 m2; 54,171 m2 oraz 43,272 m2 .
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe z uwagi na zainteresowania i chęć kupna w/w lokali przez mieszkańców Pakości.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania  zasad  zbywania nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Zbycie  przedmiotowych  nieruchomości  nastąpi  zgodnie z art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w drodze przetargu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 14:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2514