Zarządzenie nr 189/2012 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 21 listopada 2012w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Zarządzenie nr 189/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 listopada 2012


w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami, w terminie do dnia 15 stycznia 2013r.
 
§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić dla:
a) należności i zobowiązań z dostawcami i odbiorcami według stanu na dzień 30 listopada 2012r.,
b) pozostałych aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.  
§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:  
  1. Anna Emeschajmer – przewodnicząca
  2. Anna Borowiak
  3. Marlena Fiutakiewicz
§ 4. Członkowie komisji ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam komisji inwentaryzacyjnej.
 
§ 6.  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
  
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 oraz Dz.U. z 2012 r. poz. 855.  

 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr  189/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 21 listopada 2012r.
 
w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami 
 
Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację składników majątkowych. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów  i doprowadzenie ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność za zarządzenie inwentaryzacji, terminowe i prawidłowe jej przeprowadzenie ponosi kierownik jednostki.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (29 listopada 2012, 10:25:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2163