Zarządzenie nr 176/05 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 14 listopada 2005w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2006 rok

Zarządzenie nr 176/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 listopada 2005


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2006 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2005 rok

 1. Prognozowane dochody budżetu na kwotę 15 843 215 zł w tym:
  • dochody własne na kwotę 8 763 081 zł
  • subwencje na kwotę 3 840 280 zł
  • dotacje na kwotę 3 239 854 zł
 2. Wydatki budżetu na kwotę 17 548 115 zł w tym:
  • wydatki bieżące w kwocie 15 800 615 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne 7 221 137 zł
   • dotacje 650 000 zł
   • obsługa długu 56 000 zł
  • wydatki majątkowe na kwotę 1 747 500 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 704 900 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki WFOŚiGW, pożyczki na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków EFRR oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z załącznikami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 176/05
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2005 rok

Zgodnie z art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, projekt budżetu przygotowuje Burmistrz. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2949