Uchwała nr XVIII/173/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 września 2020w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychNa podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568)

Uchwała nr XVIII/173/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 września 2020


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych na terenie Gminy Pakość, w wysokości 250,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną uchwały stanowi art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568), w myśl którego wysokość opłaty ustala rada gminy, w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1000 zł.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzania konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U z 2020 r. poz. 326 i 568) żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne; osoby fizyczne; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 26 ustawy prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
W myśl art. 33 ust. 4 i 5 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 października 2020, 12:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175