Uchwała nr I/3/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 1 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm[1]) oraz § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr I/3/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm[1]) oraz § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołać stałą Komisję Budżetu i Finansów w następującym składzie:
  1. p. Nieznalski Marcin,
  2. p. Orzechowski Jacek,
  3. p. Proskura Renata,
  4. p. Szymborski Marek,
  5. p. Żak Tomasz. 
§ 2. Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów będzie całokształt zagadnień związanych z budżetem gminy i gospodarką finansową oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r., Nr 145, poz. 2225.  
   
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr I/3/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów  
 
Zgodnie z art. 21ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm) oraz w oparciu o § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Pakość, Rada Miejska powołuje ze swojego składu Komisje stałe do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
W związku z powyższym Rada Miejska powołała Komisję Budżetu i Finansów, której przedmiotem działania będą zagadnienia związane z budżetem gminy i gospodarką finansową. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2015, 12:56:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 651