Uchwała nr II/11/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 6 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboruNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm1), oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 884 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/11/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm1), oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 884 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758) uchwala się, co następuje:


§1. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy:

a/ od pierwszego psa 15,00 zł

b/ od drugiego psa i każdego następnego 15,00 zł

2. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów dla osób posiadających gospodarstwa rolne:

a/ od trzeciego i każdego następnego psa 15,00 zł

§ 2.1. Podatek płatny jest bez wezwania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.:

a/ w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pakości albo

b/ w drodze inkasa – na terenie gminy, nie obejmującym miasta Pakości.

2. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zapłaconego podatku z terenu właściwości działania danego inkasenta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr II/11/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy. Górna stawka podatku określona przez Ministra Finansów na rok 2007 wynosi 53,69 zł.
Ustalenie niskiej stawki w wysokości 15 zł ma na celu spowodowanie skutecznego egzekwowania podatku.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844/, który wskazuje miedzy innymi iż rada gminy ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 stycznia 2007, 11:20:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4018