Uchwała nr XII/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w PakościNa podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1])

Uchwała nr XII/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości

Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
1) § 1otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na podstawie:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992, z późn. zm. );
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz.734, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009 r. Nr 1 poz. 7, z późn. zm. );
 • ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732, z późn. zm. );
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887);
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
 • uchwały Nr X/41/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pakości z dnia 24 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości;
 • uchwały Nr XXI/151/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość, z późn. zm.;
 • innych uchwał Rady Miejskiej w Pakości podejmowanych w zakresie pomocy społecznej;
 • innych właściwych ustaw i wydanych aktów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na ośrodki pomocy społecznej;
 • porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.
 • niniejszego Statutu.”   
2) § 6 ust.  1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. W ramach Ośrodka działają świetlica środowiskowa „Słoneczko” oraz świetlica środowiskowa „Przystań”.”
„2. Organizację, zasady funkcjonowania oraz sposób korzystania ze świetlic wymienionych w pkt 1 określa „Regulamin organizacyjny świetlicy”.”
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości jest realizatorem:
 • zadań z pomocy społecznej
 • świadczeń rodzinnych
 • funduszu alimentacyjnego
 • dodatków mieszkaniowych
 • pomocy materialnej dla uczniów
 • zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
 • innych zadań zleconych przez organy władzy samorządowej i administrację rządową
 • innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej na podstawie odrębnych pełnomocnictw zadań z zakresu realizacji projektów systemowych, projektów konkursowych w ramach środków EFS oraz innych programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.”
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa 
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.  
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XII/90/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011 r.
 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną  uchwałą nr X/41/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Pakości z dnia 24 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,  utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej (własnych i zleconych oraz innych zadań wynikających z odrębnych przepisów prawa).
Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawodawca nałożył na samorząd gminny obowiązek zapewnienia funkcjonowania kompleksowego systemu wsparcia rodziny na podstawie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dlatego też zachodzi konieczność podjęcia uchwały zmieniającej postanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości odnoszące się między innymi do katalogu realizowanych zadań i rozszerzenie ich o działania opisane ww. ustawie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 marca 2012, 10:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1884