Uchwała nr XI/77/2011Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2011w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2) ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych3) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.4) ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.5) )

Uchwała nr XI/77/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2) ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych3) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.4) ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.5) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
  1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
  1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
  1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
  2. określa się wzór deklaracji na podatek (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/199/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (130kB) pdf
Załącznik nr 2 (139kB) pdf
Załącznik nr 3 (133kB) pdf
Załącznik nr 4 (161kB) pdf
Załącznik nr 5 (119kB) pdf
Załącznik nr 6 (122kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.
3) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.


Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/77/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem dostosowania ustalonych wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości do nowego brzmienia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r. wprowadziła zmiany w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W znowelizowanym art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d zapisano, że pojęcie świadczeń zdrowotnych należy definiować na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłacznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), zgodnie z którymi rada gminy może określić, w drodze uchwały, wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 grudnia 2011, 14:39:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2713