Zarządzenie nr 10/10BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 21 grudnia 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 10/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 grudnia 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2])  zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • rozdysponować rezerwę celową na kwotę 12 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 nie ulega zmianie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 29 762 748,04 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 660 207,04 zł,
  a) dochody własne 14 298 232,00 zł
  b) subwencje 5 025 784,00 zł
  c) dotacje celowe 4 336 191,04 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 102 541,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 661 725,00 zł
  w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 440 816,00 zł” 
b)  § 2 nie ulega zmianie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 37 067 484,04 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 220 878,04 zł, 
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 620 332,29 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 458 923,78 zł             
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 161 408,51 zł
  b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 362 152,08 zł
  d) obsługa długu 113 637,00 zł
  e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł   
 2. wydatki majątkowe w wysokości  14 846 606,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 846 606,00 zł                 
  w tym na:
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,  9 021 212,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 7 304 736,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 •  kredytów w kwocie 4 759 048,00 zł    
 • pożyczek w kwocie 392 000,00 zł      
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 153 688,00 zł   
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Załącznik nr 1 (96kB) pdf  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020  
 
 
 

 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 10/10
Burmistrza Pakości
z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2010r. wynika z konieczności  rozdysponowania rezerwy celowej na kwotę 12 000,00 zł, utworzonej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, w związku koniecznością zabezpieczenia gminy przed możliwością wystąpienia powodzi na ograniczonym terenie miasta Pakość, łącznie ok. 8 budynków zabudowy jednorodzinnej.  
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw celowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 grudnia 2010, 13:08:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2138