Uchwała nr XXIX/289/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.1) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.2)

Uchwała nr XXIX/289/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.1) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021-2034, zmienionej uchwałą Nr XXII/209/2021 z dnia 25 lutego 2021r., uchwałą XXIII/220/2021 z dnia 25 marca 2021r., uchwałą Nr XXV/239/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. oraz Nr XXVIII/276/2021 z dnia 26 listopada 2021r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (5854kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tomasz Oset


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 oraz 1773.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność utrzymania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwałą w sprawie budżetu Gminy Pakość na 2021r. Wprowadzono zatem zmianę planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu gminy oraz przychodów. Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciach, z uwagi na wydłużenie terminu wykonania zadań inwestycyjnych do 2022r.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 09:47:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87