Uchwała nr XI/101/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020)

Uchwała nr XI/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, ewidencyjnie RIVa, IVb, V i W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00037680/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Gminy Pakość.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 

    
 
UZASADNIENIE 
Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, ewidencyjnie RIVa, IVb, V i W (grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00037680/2, stanowiącej własność Gminy Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W myśl art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 37 ust. 1 powołanej  ustawy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
Uzasadnienie merytoryczne:
Niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona w m. Giebnia gm. Pakość  oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 27/5, o pow. ca 18,3768 ha, wydzielona została z działki nr 27/4 na podstawie decyzji nr KIO.6831.21.1.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Przedmiotowa nieruchomość została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r., zgodnie z którym stanowi ona teren realizacji zagospodarowania o funkcjach gospodarczych (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej) – gminny teren inwestycyjny. Z uwagi na zainteresowanie zakupem ww. nieruchomości, zasadnym jest przeznaczenie jej na sprzedaż.
Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie wpływ środków finansowych do budżetu Gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2019, 10:34:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315