Zarządzenie nr 376/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 18 października 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 376/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 października 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r. oraz uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowych w dziale:
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 66 920,00 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 150 448,00 zł,
854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 39 267,00 zł
855 Rodzina na kwotę 1 044 709,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 301 344,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 42 470 827,48 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38 291 918,25 zł, w tym:
a) dochody własne 19 232 590,37 zł,
b) subwencje 6 321 341,00 zł,
c) dotacje celowe 12 737 986,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 101 152,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 4 178 909,23 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 3 558 909,23 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 330 995,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 47 050 098,54 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 243 141,61 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 558 492,48 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 973 894,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 584 598,46 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 890 634,43 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120 914,70 zł,
e) obsługa długu 267 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 806 956,93 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 687 956,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 291 706,34 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 579 271,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 413 496,44 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (480kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 376/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 18 października 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2018r., wynika z konieczności zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją:
- Nr DBD-804-10/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 15 października 2018r. na kwotę 66 920,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.,
- Nr WFB.I.3120.3.58.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2018r. w dziale 852 na kwotę 137 708,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, w dziale 854 na kwotę 39 267,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- Nr WFB.I.3120.3.60.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 12 740,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w dziale 855 na kwotę 709 482,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na kwotę 321 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na kwotę 13 927,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2018 r.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (29 października 2018, 13:13:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370