Uchwała nr III/16/2010Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Pakości Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.2)

Uchwała nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Pakości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:  
                                              
§1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Pakości i nadania jej statutu (Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom., Nr 145, poz. 2224) wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) prowadzenie działalności bibliograficznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, wydawniczej i promocyjnej,”, 
  2. w § 9 po ust.5 dodaje się ust.6 w brzmieniu:
    „6. Biblioteka uzyskane środki z działalności przeznacza na cele statutowe.” 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
 
Tadeusz Grupa


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i  Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr III/16/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010 r.
 
w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Pakości
   
Przesłanką dokonania zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Pakości jest konieczność doprecyzowania zapisów dotyczących zakresu prowadzonej przez Bibliotekę działalności oraz wyraźnego wskazania celu na jaki przeznaczane są uzyskiwane przez Bibliotekę środki.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi w szczególności art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 14:11:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1814