Uchwała nr XII/81/2011RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011–2025 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Uchwała nr XII/81/2011
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011–2025 z późn.zm., wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (217kB) pdf
Załącznik nr 2 (156kB) pdfUZASADNIENIE
do uchwały Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość
na lata 2011–2025

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Pakość na 2011 rok, co spowodowało zmiany wyniku  budżetu.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Pakość powinny być zgodne co najmniej w tym zakresie.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 stycznia 2012, 15:01:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1629