Zarządzenie nr 285/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 września 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 285/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 września 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r. oraz Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
- zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17 231,00 zł,
- zmniejszenie środków dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków zwiększenie o kwotę 17 231,00 zł,
zmniejszenie o kwotę 141,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 47 452 286,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 44 995 475,46 zł, w tym:
a) dochody własne 22 849 043,07 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 851 533,39 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 456 810,54 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 256 785,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 130 785,54 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 55 005 788,10 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 707 659,96 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 359 458,64 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 679 207,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 680 251,59 zł,b) dotacje na zadania bieżące 1 853 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 081 945,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64 562,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 298 128,14 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 126 726,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 478 986,46 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1027kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę 141,99 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021r. zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki budżetowe,
w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 17 231,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24 września 2021r., z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021r.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 stycznia 2022, 10:34:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50