Zarządzenie nr 11/2003 Burmistrza Pakości z dnia 10 kwietnia 2003w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.

Zarządzenie nr 11/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 10 kwietnia 2003


w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.

Na podstawie art.15 ust.1 i art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364) w związku z art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

Regulamin (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:18:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3095