Uchwała nr XII/111/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Pakość”Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz.2277)

Uchwała nr XII/111/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz.2277)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (782kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości
Michał SiembabUZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji. Uchwała dotyczy zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Pakość”.
2. Omówienie podstawy prawnej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. W myśl art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) (uchylony);
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (ust.1).
Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika (ust.2). Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem. Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Celem działań podejmowanych zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, w tym szczególnie w grupie podwyższonego ryzyka.
5. Ocena skutków prawnych. Uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok na terenie gminy Pakość” rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Pakość. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok w dziale budżetowym 85- ”Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85154 - ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” w wysokości 191 000 złotych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 11:02:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358