Uchwała nr IX/82/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 24 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.1)), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.2)), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych3) (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.4)) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z późn. zm.5))

Uchwała nr IX/82/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.1)), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.2)), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych3) (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.4)) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z późn. zm.5))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), podatku rolnego (IR-1) i podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny:
  1. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
  3. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1 (87kB) pdf
Załącznik nr 2 (84kB) pdf
Załącznik nr 3 (83kB) pdf
Załącznik nr 4 (72kB) pdf

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045.
3) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283.
5) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/82/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem dostosowania wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do aktualnie obowiązujących ustaw.
W przypadku podatku od nieruchomości nastąpiła zmiana nazwy stawki dla gruntów pod jeziorami.
Wprowadzono również nową stawkę dla gruntów objętych obszarem rewitalizacji. Odnośnie podatku leśnego nastąpiło zniesienie niższej stawki dla lasów ochronnych. W deklaracjach uwzględniona została jednorazowa płatność podatku w kwocie nie wyższej niż 100 zł.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z późn. zm.), zgodnie z którymi rada gminy może określić, w drodze uchwały, wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 14:18:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1354