Uchwała nr XIV/127/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 kwietnia 2020w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniaNa podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, 1403, 1495, 1527, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r., poz. 284)

Uchwała nr XIV/127/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2020


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, 1403, 1495, 1527, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r., poz. 284)


uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 162).

§ 3. Do spraw wszczętych, a niezakończonych podpisaniem umowy, stosuje się zasady udzielania dotacji, określone niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (320kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. W myśl art. 403 ust. 4 ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r, poz. 362 z późn. zm.) projekt uchwały został przedstawiony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także zgłoszony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosił uwag do tej uchwały, natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiły uwagi, które zostały uwzględnione w uchwale.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zachęcając mieszkańców Gminy do stosowania rozwiązań proekologicznych, które często wiążą się z większymi kosztami, Rada Miejska w Pakości umożliwia przyznawanie dotacji celowych. Z uwagi na
szeroki zakres zadań, które mogą być dofinansowane, wskazane zadania muszą być przyjęte w budżecie Gminy z określeniem wysokości środków. Zgodnie z art. 403 ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w art. 403 ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotychczas zasady udzielania dotacji na terenie Gminy Pakość regulowane były uchwałą Nr XXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Zapewnienie dobrej jakości powietrza jest jednym z kluczowych zadań Gminy Pakość. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w zakresie likwidacji niskiej emisji, a także bardzo dużemu zainteresowaniu dofinansowaniem wymiany starych pieców centralnego ogrzewania, w projekcie niniejszej uchwały wprowadzono możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę pieca na tzw. ekogroszek czy biomasę. Jednym ze źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest spalanie paliw przeznaczonych do celów grzewczych. Dużo zanieczyszczeń przenika do powietrza w wyniku spalania paliw stałych w piecach kaflowych lub kotłach domowych o złym stanie technicznym. Dofinansowanie działań prowadzących do ograniczenia niskiej emisji z indywidualnych systemów grzewczych niesie ze sobą bezpośredni efekt ekologiczny. Wyboru wskazanych inwestycji dokonano uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców Gminy Pakość w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za celowe i zasadne.

5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe w związku z udzielaniem z budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 maja 2020, 12:26:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939