Uchwała nr II/11/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość” Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.[1])

Uchwała nr II/11/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje: 
   
§ 1. Zatwierdzić „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
                                              
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  
Przewodniczący
Rady Miejskiej  
Jerzy Joachimiak

 
Załącznik (190kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z  2013r. poz. 1563 oraz z 2014r. poz. 822 i 1188,
 
     
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr II/11/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Pakość” 
 
Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) prowadzenie działań  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 11:12:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643