Uchwała nr XXVIII/265/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn .zm. [1]) w związku z art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVIII/265/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn .zm. [1]) w związku z art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić na rok 2014 program współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.
 
§ 2. Każda ze stron ma prawo przedstawić propozycje zmian do „Programu” w trakcie jego realizacji.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych wskazanych w „Programie” określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.
 
§ 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym i finansowym, Burmistrz Pakości przedłoży Radzie Miejskiej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, nie później jednak niż do 31 marca 2015r.
 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący        
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

 
Program (115kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z  2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244 oraz z 2013 r. Nr 232, poz. 1378  
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/265/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia na rok 2014 programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju inicjatyw lokalnych oraz struktur działających na rzecz społeczności lokalnych. Stanowić będzie również istotny instrument zwiększenia wpływu obywateli na kreowanie polityki społecznej w gminie oraz ułatwi organizacjom pozarządowym i innym podmiotom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) dostęp do realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd gminny. Gmina uzyska tym samym podstawy prawne dotyczące zasad wspierania zadań publicznych w/w podmiotom oraz udzielania dotacji na ich realizację.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
 1. cel główny i cele szczegółowe programu;
 2. zasady współpracy;
 3. zakres przedmiotowy;   
 4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; 
 5. priorytetowe zadania publiczne;  
 6. okres realizacji programu; 
 7. sposób realizacji programu;
 8. wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
 9. sposób oceny realizacji programu;
 10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2014, 11:47:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1123