Uchwała nr XXVII/241/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2009w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawaniaNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm2.)

Uchwała nr XXVII/241/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm2.)


Rada Miejska w Pakości uchwala, co następuje:

§1. Ustala się „Regulamin Funduszu Zdrowotnego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który określa rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa


Regulamin Funduszu Zdrowotnego (44kB) pdf

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 i Nr 1 poz.1UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/241/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Rada Miejska w Pakości, jako organ prowadzący szkoły i przedszkola, na podstawie art. 72 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela tworzy i ustala wysokość funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. Proponuje się aby wysokość funduszu zdrowotnego była zachowana na dotychczasowym poziomie, tj. 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Naliczane koszty przekazane zostaną do poszczególnych placówek oświatowych z początkiem każdego roku kalendarzowego.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 grudnia 2009, 12:05:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2535