Uchwała nr III/14/2010Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r. na terenie gminy Pakość” Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473, z późn. zm.[2])

Uchwała nr III/14/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r. na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzić „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r. na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
                                              
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości 
 
Tadeusz Grupa
 
Załącznik (286kB) pdf  
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009r. Nr 1458 i Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146 i Nr 106, poz. 675
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238,z  2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857.UZASADNIENIE
do uchwały nr III/14/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia  27 grudnia 2010 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok na terenie gminy Pakość” 
 
Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473, z późn. zm.) realizacja zadań dotyczących prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,  należących do zadań własnych gmin, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanej corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 14:03:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1905