Zarządzenie nr 5/2003 Burmistrza Pakości z dnia 27 lutego 2003w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację remontów bieżących i kapitalnych budynków mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Zarządzenie nr 5/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 27 lutego 2003


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację remontów bieżących i kapitalnych budynków mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Na podstawie art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 72 z 2002 r. poz. 664, Nr 113 z 2002 r. poz. 984, Nr 197 z 2002 r. poz. 1661 oraz Dz.U.Nr 2 z 2003 r. poz. 16)

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia procedury wyboru oferenta na realizację remontów bieżących i kapitalnych budynków mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w następującym składzie :

1/ Żelazny Marek - przewodniczący

2/ Szymborska Elżbieta - sekretarz

3/ Stefańska Aniela - członek

§ 2

Komisja dokona:

- ustali kryteria i warunki postępowania (wstępne i ostateczne),

- przeprowadzi wszystkie czynności proceduralne związane z postępowaniem (udzieli odpowiedzi na pytania),

- dokona otwarcia ofert i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty (spośród ofert złożonych),

- będzie prowadziła inne czynności proceduralne zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych do momentu wyłonienia oferty najkorzystniejszej i podpisania umowy.

§ 3

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2.
W terminie ustalonym przez Przewodniczącego lub jego zastępcę Komisja dokona oceny ofert i wyboru oferenta.
3.
Komisja zakończy prace z dniem zawarcia umowy z wybranym oferentem.

§ 5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

§ 6

W przypadkach koniecznych upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów.

§ 7

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Pakości.

§ 8

Zobowiązuje się Komisję do zachowania pełnej tajności prac i sporządzonego przez nią protokółu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 10:36:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4015