Uchwała nr XII/112/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie gminy Pakość ”Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 )

Uchwała nr XII/112/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie gminy Pakość ”

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (337kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab
UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji. Uchwała dotyczy zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie gminy Pakość”.
2. Omówienie podstawy prawnej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. W myśl art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego przez radę gminy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem. Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne. Używanie narkotyków powoduje szkody zdrowotne i społeczne. Konieczne staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia popytu i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. W tym celu każdego roku opracowywany jest gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Pakość.
5. Ocena skutków prawnych. Uchwalenie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie gminy Pakość” rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Pakość. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok w dziale budżetowym ”Ochrona zdrowia”, w rozdziale ”Zwalczanie narkomanii” w wysokości 9.000 złotych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 10:58:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329