Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko
88-170 Pakość, Łącko 51
Nr KRS: 0000636780 – 13.12.2016; NIP 556-276-52-59; REGON 365374456; Nr ewidencyjny prod. Rol. 071805785; Nr rachunku bankowego 06-1140-2004-0000-3302-7645-3212

 
Cele Stowarzyszenia
 • działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Wsi Łącko oraz rozwoju Łącka;
 • działalności kulturalno – oświatowa i rekreacyjno - sportowa na rzecz dzieci i młodzieży wsi Łącko;
 • organizowanie pomocy rzeczowej, finansowej i wychowawczej dla młodzieży ze wszystkich środowisk;
 • przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym w domu, rodzinie i środowisku ludzi młodych;
 • organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi Łącko;
 • ułatwienie dzieciom i młodzieży wsi Łącko kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 • promowanie kultury;
 • promowanie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska;
 • dbanie o pamięć historyczną i tradycje patriotyczne pośród mieszkańców Wsi;
 • prowadzenie i organizowanie zajęć informatycznych dla mieszkańców Wsi;
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia,
 • integracja mieszkańców Wsi Łącko;
 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy Wsi i jej mieszkańców, w szczególności rozwój przedsiębiorczości;
 • upowszechnianie wiedzy o historii wsi Łącko;
 • poprawa walorów ekonomicznych, estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja;
 • działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców, tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wsi;
 • działalność wydawnicza;
 • promowanie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji rodzinnej;
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
 2. uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia;
 3. wymianę młodzieży;
 4. współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
 5. inicjowanie, koordynowanie, przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących prowadzonej przez członków działalności, jej rozwoju i współpracy z innymi podmiotami;
 6. promowanie i wdrażanie działań w dziedzinie ekologii;
 7. organizowanie imprez kulturalnych;
 8. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty sprzyjające rozwojowi wsi;
 9. promocję prowadzonej przez członków działalności, pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych przez Członków i Stowarzyszenie wspólnych przedsięwzięć;
 10. wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, informowanie społeczności lokalnych o celach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
 11. podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia;
 12. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi społeczności objętych działaniem członków Stowarzyszenia;
 13. wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 14. organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach, oraz prezentacjach;
 15. propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej i aktywizacji zawodowej na terenie objętym działaniem;
 16. prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie: pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

metryczka


Wytworzył: Szymon Łepski (26 października 2017)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 października 2017, 12:05:04)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (26 października 2017, 12:06:32)
Zmieniono: przeniesienie informacji do katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1401