Zadania własne miasta i gminy Pakość

Zadania własne gminy obejmują następujące sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki finansami i ochrony środowiska,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowedo,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowych i wychowawczych,
 9. kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 10. kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni komunalnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy komunalnych,
 14. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 16. zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18. promocji gminy,
 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

metryczka


Wytworzył: Marcin Wierzchowski (5 czerwca 2003)
Opublikował: Marcin Wierzchowski (5 czerwca 2003, 09:44:16)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (18 czerwca 2003, 13:35:53)
Zmieniono: dopisek zadań własnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27676