Uchwała nr XX/176/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2012w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.[2]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[3])

Uchwała nr XX/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.[2]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[3])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 28 998 520,41 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 27 138 120,41 zł
  a) dochody własne 17 470 600,00 zł;
  b) subwencje 5 728 421,00 zł;
  c) dotacje celowe 3 939 099,41 zł, w tym na: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 178 608,41 zł;   
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 860 400,00 zł
  a) dochody ze sprzedaży majątku 1 560 400,00 zł
  b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 300000,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 33 957 633,41 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 26 618 385,41 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych  20 196 974,00 zł;  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 829 768,00 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   7 367 206,00 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące  1 117 000,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   4 389 739,00 zł;
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  178 608,41 zł;
  e) obsługa długu  736 064,00 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości  7 339 248,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 339 248,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 4 959 113,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów.
 
§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 865 884,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 906 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4 959 113,00 zł,  w tym na:
 • wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 507 016,00 zł,                                                     
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 906 771,00 zł.
§ 6. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2013, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 152 532,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie z załącznikiem  Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
 1. ogólną w wysokości 34 700,00 zł,
 2. celową w wysokości 65 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 156 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zmienianej uchwały budżetowej.
 
§ 11.  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr  10 do niniejszej uchwały.
 
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł, 
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4 959 113,00 zł,  w tym na:
  wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 507 016,00 zł,
  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 906 771,00 zł. 
b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w WPF do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Załącznik nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (512kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Tadeusz Grupa  


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r., poz.567.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475,  Nr 238, poz. 1578, Nr 96, poz. 620, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.    
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Pakość na 2013 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Pakość na 2013 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pakość na 2013 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionej w uchwale budżetowej Gminy Pakość na 2013 r (135kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakość 2013 r (114kB) pdf  

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2013 r. (608kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2012 r. (706kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2013 r. (648kB) pdf
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2013 r. (617kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2013 r. (682kB) pdf

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki, planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2013 r. (651kB) pdf
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/176/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok  
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2013 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2013, 10:55:44)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (8 listopada 2013, 13:29:15)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki, planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2013 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2259