Uchwała nr XXI/203/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2020w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie gminy Pakość”Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277)

Uchwała nr XXI/203/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277)


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (1904kB) pdf    
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Michał Siembab

 
 
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji.
Uchwała dotyczy zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie gminy Pakość”.  
2. Omówienie podstawy prawnej.
W myśl art.41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) „1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
4) (uchylony);
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.”
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia  wymagane prawem.
Uchwała nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Celem działań podejmowanych zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, w tym szczególnie w grupie podwyższonego  ryzyka.  
5. Ocena skutków prawnych.
Uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok na terenie gminy Pakość” rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Pakość. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok w dziale budżetowym 85 - ”Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85154 - ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” w wysokości 136 000 złotych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 13:02:30)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 13:12:25)
Zmieniono: poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 167