Uchwała nr XXIX/295/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.2)), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

Uchwała nr XXIX/295/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.2)), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę przebiegu dróg gminnych nr 151832C – ul. Szkolna oraz nr 151843C – ul. Różana zlokalizowanych na terenie miasta Pakość, ustalonego uchwałą Nr XXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Szczegółowy opis przebiegu powyższych dróg gminnych przed zmianą i po zmianie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przebieg oraz położenie drogi gminnej nr 151832C po zmianach ukazują poglądy mapowe stanowiące załączniki graficzne nr 2 i 3, natomiast dla drogi gminnej nr 151843C ukazuje podgląd mapowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załączniki (1028kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1005 i poz. 1595.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) w dniu 15 listopada 2021 r. Gmina Pakość wystąpiła do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego o wyrażenie opinii dotyczącej zmiany przebiegu dróg gminnych. Zarząd Powiatu nie zajął stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku. W związku z powyższym zgodnie z art. 7a ust. 2 ww. ustawy uznano, że propozycja została zaakceptowana bez uwag.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W uchwale Nr XXIV/212/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych należy uregulować przebieg drogi gminnej nr 151843C – ul. Różana oraz nr 151832C – ul. Szkolna. Z uwagi na zmianę przebiegu drogi gminnej nr 151832C, zgodnie z decyzją podziałową nr KIO.6831.25.1.2021 z dnia 23 sierpnia 2021r., podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Pakości jest uzasadnione. W nowym przebiegu dróg gminnych nr 151843C – ul. Różana oraz nr 151832C – ul. Szkolna żadna z istniejących nieruchomości mieszkalnych nie zostanie pozbawiona dostępu do drogi publicznej.
5. Ocena skutków finansowych:
Nie dotyczy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 09:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83