Uchwała nr XXVII/288/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Pakość”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487)

Uchwała nr XXVII/288/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487)


uchwala się, co następuje: 
   
§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
                                              
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  
Przewodniczący
Rady Miejskiej  w Pakości  
Jerzy Joachimiak

Załącznik (167kB) pdf  
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/288/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Pakość”.
 
Zgodnie  z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487) prowadzenie działań  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  należy do zadań własnych gminy. Realizacja  w/w zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Celem działań podejmowanych zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, w tym szczególnie w grupie podwyższonego  ryzyka.
Uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Pakość” rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Pakość. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pakość na 2018 rok w dziale budżetowym 851 - ”Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85154 - ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” w wysokości 171000 złotych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 14:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400