Zarządzenie nr 260/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 12 listopada 2009w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 260/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 12 listopada 2009


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2010 rok
 1. Dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 22 943 734 zł, w tym:
  • dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 444 186 zł
   • dochody własne 12 168 437 zł
   • subwencja 4 917 195 zł
   • dotacje celowe 3 358 554 zł
  • dochody majątkowe w kwocie 2 499 548 zł
   • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 098 107 zł
   • dochody ze sprzedaży majątku 401 441 zł
 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 113 491 zł
  • wydatki bieżące w kwocie, w tym: 20 568 100 zł
   • wynagrodzenia i pochodne 10 836 706 zł
   • dotacje 904 770 zł
   • obsługa długu 113 637 zł
  • wydatki majątkowe w kwocie 12 545 391 zł
   • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 545 391 zł
 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 169 757 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  • zaciąganych kredytów w kwocie 8 258 894 zł
  • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 910 863 zł 

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok wraz z załącznikami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały (54kB) pdf
Załącznik nr 1 (168kB) pdf
Załącznik nr 1a (38kB) pdf
Załącznik nr 2 (745kB) pdf
Załącznik nr 3 (32kB) pdf
Załącznik nr 3a (36kB) pdf
Załącznik nr 4 (50kB) pdf
Załącznik nr 5 (39kB) pdf
Załącznik nr 6 (35kB) pdf
Załącznik nr 7 (31kB) pdf
Załącznik nr 8 (30kB) pdf
Załącznik nr 9 (31kB) pdf
Załącznik nr 10 (43kB) pdf
Załącznik nr 11 (22kB) pdf
Załącznik nr 12 (33kB) pdf
Załącznik nr 13 (32kB) pdf
Załącznik nr 14 (43kB) pdf
Załącznik nr 15 (30kB) pdf
Sprawozdanie-Środki trwałe (22kB) pdf
Informacja o stanie mienia komunalnego (105kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458 oraz  z 2009r. Nr 52, poz.420.
 


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 260/09
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2010 rok

Zgodnie z art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), projekt budżetu przygotowuje Burmistrz. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 grudnia 2009, 13:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2604