Uchwała nr XXXVIII/387/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022w sprawie uchwalenia na 2023 rok Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXXVIII/387/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie uchwalenia na 2023 rok Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.[1]) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić na rok 2023 Program współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (271kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz.  583, 1005, poz. 1079, poz. 1561.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 2490, Dz. U. z 2022r. poz. 1812.
  

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 w/w ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Projekt programu współpracy podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na tej podstawie Projekt programu współpracy został udostępniony  na stronie internetowej Gminy Pakość. W terminie  do 7 dni od udostępnienia programu współpracy zainteresowane podmioty mogły składać wnioski i uwagi do przedstawionego projektu. 
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju inicjatyw lokalnych oraz struktur działających na rzecz społeczności lokalnych. Stanowić będzie również istotny instrument zwiększenia wpływu obywateli na kreowanie polityki społecznej w gminie oraz ułatwi organizacjom pozarządowym i innym podmiotom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) dostęp do realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd gminny. Gmina uzyska tym samym podstawy prawne dotyczące zasad wspierania zadań publicznych ww. podmiotom oraz udzielania dotacji na ich realizację.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera w szczególności:
1. cel główny i cele szczegółowe programu;
2. zasady współpracy;
3. zakres przedmiotowy;
4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5. priorytetowe zadania publiczne;
6. okres realizacji programu;
7. sposób realizacji programu;
8. wysokość środków planowanych na realizację programu;
9. sposób oceny realizacji programu;
10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała wywołuje skutki finansowej dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 grudnia 2022, 09:25:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26