Zarządzenie nr 18/2003Burmistrza Pakości z dnia 26 maja 2003w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Pakości ulice Dworcowa-Grobla

Zarządzenie nr 18/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 26 maja 2003


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Pakości ulice Dworcowa-Grobla

Na podstawie art. 20a ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664, z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację budowy zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Pakości ulice Dworcowa-Grobla, w następującym składzie:

1/ Marek Żelazny - przewodzniczący

2/ Bogusław Kawka - z-ca przewodniczącego

3/ Danuta Moritz - sekretarz

4/ Ewa Lewandowska - członek

5/ Bożena Wysocka - członek

§ 2

Komisja Przetargowa w szczególności:

1/ ustali kryteria i warunki postępowania (wstępne i ostateczne)

2/ przeprowadzi wszystkie czynności związane z postępowaniem przetargowym

3/ dokona otwarcia i oceny ofert

4/ przygotuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpi o unieważnienie postępowania

5/ wykona inne czynności proceduralne zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych do momentu wyłonienia najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy.

§ 3

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zawarcia umowy z wybranym oferentem.

§ 5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

§ 6

W przypadkach koniecznych upoważnia się przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów.

§ 7

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza.

§ 8

Zobowiązuje się Komisję do zachowania pełnej tajności prac i sporządzonego przez nią protokołu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3600