Tryb stanowienia prawa lokalnego.

Tryb podejmowania uchwał przez Radę.

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje burmistrzowi, komisjom oraz grupie radnych.
 3. Projekty uchwał przygotowuje burmistrz lub i osoby uprawnione do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą.
 4. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady oraz przez burmistrza w przypadku wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą przez inne osoby niż burmistrz.
 5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.
 6. Projekt uchwały powinien zawierać:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. określenie zadań i środków ich realizacji,
  4. określenie organów odpowiedzialnych za ich wykonanie,
  5. postanowienie dotyczące obowiązywania poprzednich uchwał w tej samej sprawie, przepisy przejściowe i derogacyjne,
  6. termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas obowiązywania,
  7. postanowienie dotyczące obowiązywania poprzednich uchwał w tej samej sprawie,
  8. uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, skutki społeczne i finansowe, źródła pokrycia wydatków.
 7. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer uchwały i rok jej podjęcia.
 8. Uchwały podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, który sesję prowadził.
 9. Biuro rady przekazuje kopie uchwał do realizacji właściwym jednostkom.
 10. Uchwały przesyła się w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu. Akty ustanawiające przepisy porządkowe burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
 11. Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru izby przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 12. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami rady.

 

Tryb wydawania zarządzeń przez Burmistrza

 1. Projekt zarządzenia przygotowuje właściwy merytorycznie Referat Urzędu i podlega omówieniu na kolegium.
 2. Projekt zarządzenia podlega zaopiniowaniu co do jego zgodności z prawem przez radcę prawnego.
 3. Projekt zarządzenia powinien zawierać:
  1. tytuł zarządzenia,
  2. podstawę prawną,
  3. określenie zadań i środków ich realizacji,
  4. postanowienie dotyczące obowiązywania poprzednich zarządzeń w tej samej sprawie, przepisy przejściowe i derogacyjne,
  5. termin wejścia w życie zarządzenia i ewentualny czas obowiązywania,
  6. uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby wydania zarządzenia.
 4. Zarządzenia numeruje się uwzględniając kolejny numer zarządzenia i rok jego wydania.
 5. Zarządzenie podpisuje Burmistrz.
 6. Zarządzenia dotyczące zmiany uchwały budżetowej oraz inne objęte zakresem nadzoru izby przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 7. Sekretarz Gminy przechowuje i ewidencjonuje oryginały zarządzeń w rejestrze zarządzeń.
 8. W przypadku niecierpiącym zwłoki Burmistrz może wydać zarządzenie zawierające przepisy porządkowe. Przedmiotowe zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
 9. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
 10. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom (burmistrzom, prezydentom) sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
 11. Burmistrz zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie zarządzenia zawierającego przepisy porządkowe w ciągu 2 dni od jego wydania.

metryczka


Wytworzył: admin (25 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 czerwca 2003, 08:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18814