Informacje o środowisku i jego ochronie

Informacje o środowisku i jego ochronie

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Pakość, 29 października 2021 r.KIO.602.7.2021.HRDziałając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 [...]

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami woj. kujawsko-pomorskiego na lata2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034

W związku z przystąpieniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do opracowania aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na lata 2023-2029 z persepktywą na lata 2029-2034, informuję o możiwości  składania uwag i [...]

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepławki dla ryb przy jazie Pakość Ulgowy.

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepławki dla ryb przy jazie Pakość Ulgowy, w ramach realizacji zadania pn. „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteć od Pakość [...]

Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu o wszczęciu postępowania administracyjnego ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE ZARZĄDU ZLEWNI W INOWROCŁAWIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WS  UDZIELENIA POZWOLENIA WODNPRAWNEGO NA PROWADZENIE PRZEZ WODY POWIERZCHNIOWE PŁYNĄCE  PRZEWODÓW [...]

Kon­sul­tacje spo­łeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza kon­sul­tacje spo­łeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej dla Gminy Pakość”. [...]

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo

Dokumenty dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Węgierce, Gorzany, Kościelec i Rycerzewo, o których informacja została [...]

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość wraz z inwentaryzacją

Pakość, 11 września 2012r.KIO.6220.14.6.2012.AChOBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość

Pakość, 10 września 2012r.KIO.6220.13.5.2012.AChOBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Łącku

                                Pakość, dnia 9 grudnia  2009r. N/znak: KIO [...]

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie - budowa hali produkcyjnej wag samochodowych i platformowych wraz z pomieszczeniami biurowymi i malarnią w Wielowsi – działka nr 164/8, gm. Pakość

Pakość, dnia 13 sierpnia 2009 r.N/znak: KIO 7624-14-8/09Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015

N/znak: KIO 7020-7-8/09 OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko          Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015

Pakość, dnia 28 kwietnia 2009 r. N/znak: KIO 7020-7-2/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Pakość, dnia 23 kwietnia 2009r. N/znak: KIO 7624-6-4/09 OBWIESZCZENIEo przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Pakość, dnia 22 kwietnia 2009r. N/znak: KIO 7624-2-6/09 OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Zawiadomienie o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji prefabrykatów żelbetowych w m. Giebnia

Pakość, dnia 10 marca 2009r. N/znak: KIO 7624-7-9/09 Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Przystąpienie do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miasta Pakość, obrębie miejscowości Rybitwy i w obrębie miejscowości Radłowo

Pakość, dnia 6 lutego 2009 r. L. dz. KIO 7624-6-1/09 Zawiadomienieo przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 30, art. 33 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pakość na lata 2008-2011

Pakość, dnia 28 stycznia 2009 r. N/znak: KIO 7610 – 2-1/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  [...]

metryczka